Privacybeleid

De gegevens die Bumper gebruikt en hoe we deze veilig bewaren

Privacy policy

Introductie

Deze privacyverklaring beschrijft het gebruik van uw persoonsgegevens door Bumper. Wij van Bumper zijn toegewijd aan het respecteren van uw online privacy en erkennen uw behoefte aan passende bescherming en beheer van alle persoonsgegevens die door ons zijn verzameld of aan ons zijn verstrekt (of door zorgvuldig geselecteerde derde partijen die namens ons optreden).

Hieronder leggen we in meer detail uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Voor de doeleinden van deze privacyverklaring betekent "persoonsgegevens" alle informatie die betrekking heeft op u en u persoonlijk identificeert, hetzij alleen, hetzij in combinatie met andere informatie die tot onze beschikking staat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld en gebruikt via onze "diensten", namelijk via onze producten en diensten, apps, websites (inclusief www.bumper.co en www.bumper.co.uk) en interactie met ons via sociale media of anderszins.

Wie we zijn

Bumper is een platform voor zorgeloos auto-onderhoud. Bumper International Ltd. is de"verwerkingsverantwoordelijke" voor alle verwerkingen van uw persoonsgegevens, tenzij anders gespecificeerd. In dit Privacybeleid wordt Bumper International Ltd. aangeduid als "Bumper", "wij" of "ons".

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer:

 • Je onze diensten koopt;

 • Je ondersteuning vraagt voor onze diensten;

 • Je informatie of materiaal aanvraagt (bijvoorbeeld nieuwsbrieven);

 • Je deelneemt aan enquêtes en evaluaties;

 • Je solliciteert of je cv indient;

 • Je vragen of opmerkingen naar ons stuurt; en

 • Je onze websites bezoekt en ermee interacteert.

De verschillende soorten persoonlijke gegevens die verzameld worden, zijn onder andere:

 • Voornaam en achternaam

 • Geboortedatum

 • Volledig adres

 • Hoelang je al op een adres staat ingeschreven

 • Betalingskaartgegevens

 • Kenteken van het voertuig

 • Huidige locatie

 • Gegevens over kredietgeschiedenis

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Voor sollicitanten die elektronische informatie indienen: je opleidingsachtergrond, werkervaring en functiebelangstelling

 • Iedere andere vorm van identificatie die het voor Bumper mogelijk maakt om fysiek of online contact met je op te nemen

 • Jouw online gedrag, apparaat type, besturingssysteemtype, browsertype, apparaat-ID, IP-adres en andere software- en hardware-informatie, waaronder type, versie, taal, instellingen en configuratie

 • Website- en app-gebruiksgegevens

 • Jouw marketingvoorkeuren, inclusief eventuele toestemmingen die je ons hebt gegeven, en

 • Alle andere informatie die je ons verstrekt wanneer je met ons communiceert.

We kunnen ook gesprekken opnemen of volgen voor kwaliteitscontroles en personeelstraining. Deze telefoonrecords kunnen ook worden gebruikt om ons te helpen fraude te bestrijden.

We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze diensten via cookies. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Telkens wanneer we persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou verzamelen, zullen we aangeven of het verstrekken van persoonlijke gegevens verplicht is. Dit zal het geval zijn wanneer we persoonlijke gegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we onze contractuele relatie niet beheren of aan de verplichtingen voldoen die op ons rusten. In alle andere gevallen is het actief verstrekken van gevraagde persoonlijke gegevens optioneel.

We ontvangen ook gegevens over jou van het Bureau Kredietregistratie (BKR) en/of Fraudepreventieagentschappen (FPA's) als je gebruik maakt van Bumper’s ‘Paylater’-dienst.


Het BKR dat we in het VK gebruiken is TransUnion Limited (zie https://www.transunion.co.uk/crain voor meer informatie) en het FPA dat we in het VK gebruiken is CIFAS (zie www.cifas.org.uk/contact-us voor meer informatie). In Duitsland gebruiken we Schufa (zie https://www.schufa.de/ voor meer informatie) en in Spanje gebruiken we Equifax (zie hier voor meer informatie).

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Het doel en de wettelijke basis van verwerking

Wanneer u toegang heeft tot en gebruik maakt van de diensten, zullen we alleen persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om een contract met u aan te gaan en na te komen, bijvoorbeeld als u een aankoop bij ons doet. Dit kan het beoordelen van uw geschiktheid, het verifiëren van uw identiteit, het innen van betalingen, het communiceren met u, het leveren van klantenservice en het regelen van de levering van producten of diensten omvatten;

  • Zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten te leveren die u heeft aangevraagd en te reageren op alle communicatie die u ons mogelijk stuurt;

  • We houden toezicht op het gebruik van onze diensten en kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons te helpen onze producten, content, website en andere diensten te monitoren, verbeteren en beschermen;

  • We kunnen de persoonlijke gegevens die u verstrekt gebruiken om onze diensten voor u te personaliseren;

  • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken met het oog op het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging, waaronder het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot elektronische communicatienetwerken en het stoppen van schade aan computer- en elektronische communicatiesystemen;

  • We kunnen iedere klantaccount controleren om fraude, terrorisme, misrepresentatie, beveiligingsincidenten of misdaden te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

  • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marktonderzoek en marketingdoeleinden.


 • Meer informatie over hoe we onze legitieme interesse hebben afgewogen tegen uw privacybelangen kan op verzoek worden verkregen via support@bumper.co.


 • Voor naleving van toepasselijke wetten en bescherming van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik in verband met juridische claims, naleving, regelgevende, onderzoeksdoeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of geschillen).

 • Daarnaast zullen we u, op basis van uw toestemming (indien vereist), directe marketingcommunicatie sturen met betrekking tot onze relevante diensten, of andere producten en diensten die door ons, onze filialen en zorgvuldig geselecteerde partners worden geleverd.

  Bovendien kunnen we, op basis van uw toestemming, uw persoonlijke gegevens verwerken om onze redactionele inhoud te personaliseren op basis van uw navigatie en om gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van uw navigatie en uw profiel, en sociale media-functies aan te bieden door middel van cookies.

  U kunt uw toestemming op elk moment intrekken ("opt out"); zie de sectie "Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?" hieronder. In het geval van elektronische directe marketing kunt u zich afmelden door de instructies in de communicatie te volgen. Met betrekking tot cookies, kunt u uw gegeven toestemming op elk moment intrekken en uw cookievoorkeuren beheren door te klikken op Cookie-instellingen.

Klik hier om meer te weten te komen over onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie.

Met wie zullen we deze gegevens delen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden, indien nodig om diensten aan u te leveren of voor de interne operaties van Bumper.

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsambtenaren met als doel het voorkomen van fraude of andere criminaliteit, indien wettelijk verplicht of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met dienstverleners van derden, die deze namens Bumper zullen verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Dergelijke derden zijn onder andere, maar niet beperkt tot, betalingsdienstaanbieders en technische leveranciers.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met anderen in verband met, of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, consolidatie of herstructurering, financiering of overname van (een deel van) ons bedrijf door of in een ander bedrijf.

Klik hier om meer te weten te komen over de partijen waarmee we informatie kunnen delen en waarom.

Waar zullen we uw gegevens naartoe sturen?

Persoonlijke informatie die aan Bumper wordt verstrekt, kan over staats- en landgrenzen worden overgedragen, bijv. om een dienst uit te voeren die u bij ons aanvraagt om opvolging te geven aan uw vragen, met het oog op gegevensopslag en vereenvoudigd informatiemanagement.

Waar persoonlijke informatie van EU- respectievelijk VK-datagebruikers wordt overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) respectievelijk het VK, en waar dit naar een dienstverlener is in een land dat niet onderworpen is aan een geschiktheidsbesluit van een relevante instantie zoals de Europese Commissie (lees meer hier), worden gegevens voldoende beschermd door goedgekeurde standaardcontractbepalingen, zoals die goedgekeurd door de Europese Commissie (lees meer hier) of de bindende bedrijfsregels van een verkoper (lees meer hier).

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden (bijv. dienstverleners) in het buitenland, wat kan leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de EER of het VK die andere gegevensbeschermingsnormen hebben dan die van toepassing zijn in de EER of het VK.

U kunt ons vragen om een kopie van de gebruikte waarborg door contact met ons op te nemen via support@bumper.co.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Ons beleid houdt in het algemeen in dat we uw informatie alleen bewaren zolang we deze nodig hebben om de relevante taak uit te voeren, inclusief het voldoen aan juridische, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens gewist (tenzij we het wettelijk recht of de verplichting hebben om deze gegevens verder te bewaren).

Bijvoorbeeld, Bumper bewaart contact- en communicatie-informatie na een aanvraag voor één jaar vanaf het laatste contact met het individu en Bumper (ervan uitgaande dat ze dan geen klant worden van Bumper). Als u een klant van Bumper bent, bewaren we uw informatie voor de duur van de contractuele relatie die u met ons heeft, en, voor zover toegestaan, na het einde van die relatie zo lang als nodig is om de doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet uit te voeren. De criteria om de opslagperiode te bepalen, zijn wettelijke en contractuele vereisten, de aard van onze relatie met u, de aard van de betrokken gegevens, technische noodzakelijkheden. Wetten kunnen ons verplichten om bepaalde informatie voor specifieke perioden vast te houden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om ons te vragen:

 • Om toegang tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens die wij van u bewaren;

 • Om een kopie van de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt en deze aan u te verstrekken of naar een derde partij te sturen in een algemeen gebruikt, machine leesbaar formaat;

 • Om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren om deze nauwkeurig te maken;

 • Om uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen onder bepaalde omstandigheden;

 • Om de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken;

En u mag ook:

 • Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden (in het bijzonder, waar we de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen, of waar we de gegevens gebruiken voor direct marketing);

 • Op elk moment uw toestemming intrekken wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken met uw toestemming. Dit zal ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming niet beïnvloeden.

Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn - bijvoorbeeld, wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we gegevens kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.

We gebruiken een geautomatiseerd besluitvormingsproces als onderdeel van onze kredietbeoordeling, waar dit noodzakelijk is voor het aangaan van een contract met u of waar u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke geautomatiseerde beslissingen als zo'n geautomatiseerde beslissing een juridisch effect heeft of u anderszins aanzienlijk beïnvloedt en om te vragen dat een daadwerkelijk persoon de beslissing in plaats daarvan neemt. Voor meer informatie over ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en de betrokken logica, neem dan contact op met support@bumper.co. We hopen dat we eventuele vragen die u heeft over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over hoe we uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor marketing, kunt u altijd contact opnemen met support@bumper.co. Wanneer u ons benadert, geef dan altijd uw naam, adres en/of e-mailadres (bij voorkeur hetgeen waarmee u geregistreerd bent) en informatie over uw verzoek.

In het geval dat uw zorgen onopgelost zijns, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land van de lokale Bumper entiteit waarmee u mogelijk interactie heeft. Als u in de EU woont, kunt u hier de contactgegevens van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit vinden, en als u in het VK bent, kunt u hier de contactgegevens van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (‘The Information Commissioner’s’ Office) vinden. We hopen dat dit niet nodig zal zijn en willen u verzekeren dat we ons best zullen doen om eventuele ontevredenheid die u heeft te verhelpen.

Links op onze Website en Sociale Media Buttons

Dit Bumper Privacybeleid is niet van toepassing op externe partijen of externe web gebieden en enige verwerking van persoonsgegevens door partijen buiten Bumper wordt niet gedekt door dit Privacybeleid. We raden u aan het privacy beleid van ieder betrokken bedrijf of website te bekijken voordat u enige persoonlijke gegevens indient.

Op onze website gebruiken we de volgende sociale media plug-ins: Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. De plug-ins kunnen worden geïdentificeerd door de sociale media knoppen gemarkeerd met het logo van de aanbieder van de respectievelijke sociale media netwerken.


Informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider kan worden gevonden in de respectievelijke gegevensbeschermingsbeleid van deze providers, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten en opties voor privacybescherming, inclusief:

 • Facebook en Instagram plug-ins zoals aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd. Ziehier voor meer informatie.

 • LinkedIn plug-in zoals aangeboden door LinkedIn Corporation. Zie hier voor meer informatie.

 • Twitter plug-in zoals aangeboden door Twitter, Inc. Zie hier voor meer informatie.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door de externe provider Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wordt gebruikt om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten te maken over websiteactiviteiten en andere services gerelateerd aan websiteactiviteit en internetgebruik. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt meestal overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Deze overdracht is gedekt door Standaard Contractuele Clausules goedgekeurd door de Europese Commissie (zie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc) en een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst die we hebben gesloten met Google.

Op deze website hebben we ook de IP-anonimiseer tool geactiveerd die door Google wordt aangeboden om uw privacy te helpen beschermen. Dit betekent dat uw IP-adres automatisch wordt ingekort nadat het is verzameld, zodat het niet langer aan u kan worden gekoppeld (zie: hier). Voor meer informatie zie hier (informatie over Google Analytics en gegevens privacy).

Wijzigingen

Bumper kan dit Privacybeleid te alle tijden wijzigen door deze pagina bij te werken. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in februari 2023. Iedere keer dat we dit Privacybeleid wijzigen, zullen we de wijzigingen vermelden in een herzien Privacybeleid zoals het op onze website gepubliceerd staat. We zullen u op de hoogte stellen als er wezenlijke updates zijn in dit Privacybeleid en waar dit wettelijk verplicht is.

Als u vragen heeft over uw gegevens

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op:

Bumper International Ltd. TOG, 1 Lyric Square London W6 0NB 01 5719328 support@Bumper.co

Als u in de EER bent gevestigd, kunt u ook contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger op: GDPRLocal.com.

We zullen uw mogelijke zorgen aanpakken en proberen ieder probleem op te lossen.

Doel van de verwerking van uw gegevens
Juridische basis
Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt
Registratie
Uitvoering van de overeenkomst
Art. 6 (1) (b) UK GDPR/GDPR
voor- en achternaam
geboortedatum
volledig adres
hoe lang je al ingeschreven staat op een adres
betaalkaart gegevens kenteken van het voertuig
details van de kredietgeschiedenis
e-mailadres
telefoonnummer

Om u te voorzien van onze diensten, inclusief om uw betalingen te verwerken, om verdere voertuiggegevens op te halen bij bijvoorbeeld AutoData Guru of om garages te vinden in de buurt van uw locatie of thuisadres om u in staat te stellen te boeken en gebruik te maken van de diensten van de garages die het dichtst bij u in de buurt zijn.
Uitvoering van het contract
Art. 6 (1) (b) UK GDPR/GDPR
gebruikersgegevens
betalingsgegevens
voertuig details
APK historie
adres
locatiegegevens
Om u uw gebruik te tonen en om overeenkomstige suggesties te doen voor verder gebruik, inclusief de diensten van partners
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
gebruiksgegevens
gebruikersgegevens
Reclame en communicatie, incl. om reclame te maken voor diverse producten, diensten en evenementen.
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
gebruiksgegevens
gebruikersgegevens
Om uw sollicitatie te beoordelen
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
contactgegevens
opleidingsachtergrond
werkervaring
interesse in een baan
Om uw vragen te beantwoorden
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
gebruiksgegevens
informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert
Om u promotionele of marketing-e-mails te sturen over nieuwe producten en diensten
Toestemming
Art. 6 (1) (a) UK GDPR/GDPR
e-mailadre
gebruikersgegevens
gebruiksgegevens
Beoordelen of u in aanmerking komt voor onze producten en diensten, bijvoorbeeld we gebruiken uw informatie om: Gegevens van kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus te doorzoeken (inclusief informatie uit het buitenland).
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) van de GDPR/UK GDPR
openbare informatie, met inbegrip van kiesregister, vonnissen van landrechtbanken en faillissementen.
informatie over krediet- en fraudepreventie, inclusief details van eerdere aanvragen en de status van elk account dat u en uw financiële medewerkers hebben.
Uw account beheren en elke PayLater- of PayNow-transactie die u met ons doet.
Uitvoering van het contract
Art. 6 (1) (b) UK GDPR/GDPR
gebruikersgegevens
gebruiksgegevens
betalingsgegevens
Onze service te verbeteren door de aan u geleverde diensten te monitoren en te analyseren (inclusief u te vragen uw ervaring als klant te beoordelen).
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
gebruikersgegevens
gebruiksgegevens
enquêtegegevens
Fraude, witwassen, terrorisme en andere strafbare feiten onderzoeken, voorkomen, opsporen en bestrijden.
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
gebruikersgegevens
locatiegegevens
gebruiksgegevens
betalings- en aankoopgegevens
Voor marktonderzoek, zakelijke en statistische analyse. Om geanonimiseerde informatie te delen met onafhankelijke externe instanties die onderzoek doen (bijv. overheidsdiensten en -agentschappen en universiteiten).
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR
gebruikersgegevens
gebruiksgegevens
enquêtegegevens
Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit kan zijn:
• een verplichting onder de wetgeving van het land/de regio waarin u zich bevindt
• Britse wetgeving (omdat Bumper is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk), of
• EU-wetgeving die op ons van toepassing is
Voldoen aan een wettelijke verplichting
Art. 6 (1) (c) UK GDPR/GDPR
gebruikersgegevens
adresgegevens
gebruiksgegevens
betalings- en aankoopgegevens
enquête- en onderzoeksgegevens

Levering van onze website
Gerechtvaardigd belang
Art. 6 (1) (f) UK GDPR/GDPR

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
informatie over het type browser en de gebruikte versie
het besturingssysteem van de gebruiker
de internetprovider van de gebruiker
het IP-adres van de gebruiker
datum en tijd van toegang
websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
websites die via onze website door het systeem van de gebruiker worden geopend

Overzicht van ontvangers

Ontvangers
Data (categorieën
Redenen voor het delen
Google, Inc. (Google Maps map services)
IP-adres
Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Google Maps wordt gebruikt om een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen te bieden en om het gemakkelijk te maken om de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven.
Google, Inc.
(Google Analytics)*

* * We hebben Google Analytics op deze website ook uitgebreid met de code "anonymizeIP". Dit garandeert de maskering van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld.
browsertype/-versie
gebruikt besturingssysteem
verwijzende URL (de eerder bezochte pagina)
hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) tijdstip van de serveraanvraag
Door Google Analytics te integreren, streven we ernaar om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren en hierop te kunnen reageren. Dit stelt ons in staat om ons aanbod continu te verbeteren.
Google Ireland Limited (Google Web Fonts)
IP-adres
taalinstellingen
schermresolutie van de browser
browserversie en browsernaam

We gebruiken "Google Web Fonts", een directory met verschillende lettertypen, voor de uniforme en visueel aantrekkelijke weergave van tekstuele inhoud op onze website.
Hotjar
IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaat type (unieke apparaat-ID's), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers.
Statsig
Belangrijkste gebruikersstatistieken
Om onze software te configureren en te bewaken met behulp van tools zoals functievlaggen, segmentanalyse en statistische metingen. Dit stelt ons in staat om softwareontwikkeling te versnellen op basis van hoe onze gebruikers reageren op nieuwe functies en onze eindgebruikers een betere ervaring te bieden. Alle gebruikersgegevens die aan Statsig worden verstrekt, worden geanonimiseerd en worden alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om inzicht te krijgen in de impact van productwijzigingen op belangrijke gebruikersstatistieken.
Google Ireland Limited (Google Pay)
Credit- en debetkaart informatie
Als u uw betalingen wilt verwerken, selecteert u betaling via Google Pay.
Apple Inc. (Apple Pay)
Credit- en debetkaart informatie
Als u uw betalingen wilt verwerken, selecteert u betaling via Apple Pay.
IDB LLC (ipinfo)
IP-adres
Om de website automatisch weer te geven in de beste taal versie op basis van het IP-adres.
TrustPilot A/S (beoordelingsportaal)
Naam, voornaam, e-mailadres en een referentienummer (voor unieke toewijzing)
Om onze service voortdurend te verbeteren, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om ons via dit onafhankelijke portaal te beoordelen, zonder dat wij hier op enigerlei wijze invloed op kunnen uitoefenen. Een uitnodiging om een beoordeling in te dienen wordt gegenereerd voor elke transactie of contract dat via ons en onze website plaatsvindt.
NICE inContact, Inc (LiveChat)
Gegevens die zijn ingevoerd voor het doel van de chat (naam, e-mailadres, berichtteksten
We gebruiken een online chatsysteem voor onze aanbiedingen en de mogelijkheid van directe klant- of potentiële klantcommunicatie.
Het gebruik van onze LiveChat is in het belang van directe communicatie met onze klantenservice.
Derden, bijv. verwijzingspartners
Contactgegevens
Details van de aanvraag
Om derden in staat te stellen u te informeren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)
Email adres
Naam
Om onze servicemails te verzenden en ons gebruiksgedrag te analyseren om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren.
Braze Email Campagnes
Gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld uw e-mailadres
Verzenddoeleinden van e-mailcampagnes.
Zoho campaigns
Gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld uw e-mailadres
Rapportage over e-mailmarketinggegevens en met het oog op het verzenden van ad-hoc enquêtes naar klanten die zich hebben geabonneerd op het ontvangen van marketing-e-mails.
Autodealers
Naam
E-mailadres
Kenteken van het voertuig
Telefoonnummer
Waar nodig om dit te doen om onze diensten te leveren (inclusief het gebruik van onze website en applicatie), waaronder het delen van bepaalde gegevens (zoals uw naam, e-mailadres, kenteken, telefoon- en / of mobiel nummer) met de auto- en voertuigdealers waarmee we samenwerken.
Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie dat we gebruiken is TransUnion Limited (registratienummer 03961870) met statutaire zetel te One Park Lane, Leeds, West Yorkshire, LS3 1EP.
De status van uw betalingen (op tijd, te laat of gemist), als er een Paylater-abonnement is

Organisaties die betrokken zijn bij criminaliteit en fraudepreventie, met inbegrip van bureaus voor fraudepreventie (FPA's)
Fraude informatie
Om onze rechten, eigendommen en veiligheid, of de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers of andere derden te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.
Diensten van derden
Gebruikersgegevens
Gebruiksgegevens
Wanneer u ons hebt gevraagd om uw informatie te delen met een derde partij als onderdeel van de uitvoering van een contract tussen ons of als onderdeel van de uitvoering van onze Diensten in het algemeen, bijvoorbeeld technische ondersteuning.
Wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten, of andere partijen bij rechtszaken
Gebruikersgegevens
Gebruiksgegevens
Informatie over fraude
Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als dit vereist is door een gerechtelijk bevel of met het oog op het voorkomen van fraude of andere criminaliteit), incl.
om eventuele algemene voorwaarden of overeenkomsten voor onze Diensten af te dwingen die van toepassing kunnen zijn.
Kopers van ons bedrijf
Gebruikersgegevens
Gebruiksgegevens
Betalings- en aankoopgegevens
Enquête- en onderzoeksgegevens
We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze activiteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of reorganisatie, maar we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven.